International Ōgai Studies

Kaneko Sachiyo
“Mori Ōgai und die Frauen der Seitō”, Kanagawa Kenritsu Gaigo Tanki Daigaku kiyō 17 (1994): 79–81.