Internationale Ōgai-Studien

Kunimoto, Tadao
“Mori Ohgai (Bunkyu 2 – Taisho 11, 1862–1922)”, Japanese Literature since 1868, Tokyo: The Hokuseido Press 1938: 71–72 u. 132–36.

Minawa-shū, and Sokkyō shijin, 71–72.
Vita sexualis ... Meiji 42, 1909, 134–35.
Asobi ... Meiji 43, 1910, 135–36.